ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.  ประกาศฯ  ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
  2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2
  3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4.  ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page