แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับมอบของบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับมอบของบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

หมายเหตุ : กรุณาตอบแบบประเมินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากมีข้อสงสัยติดต่อประสาน ได้ที่กองตรวจราชการ

โทร 0 2590 1482

Print This Page