่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปี งปม.2564 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 63

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์
ประจำปี งปม. 2564 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 63

  1. ร่างประกาศประกวดราคา 1.ร่างประกาศประกวดราคา
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดงานจ้างฯ 3.รายละเอียดงานจ้างเหมา CT SCAN ปี 64
  4. ราคากลาง  4.ราคากลาง CT SCAN ปี 64

 

Print This Page