เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี งปม.2564 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 63

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 ม.ย. 63 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 63

  1. ร่างประกาศประกวดราคา 1.ร่างประกาศประกวดราคา
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดงานจ้างฯ 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 64
  4. ราคากลาง  4.ราคากลาง ไตเทียมปี 64
Print This Page