ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖(e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคา CT SCAN  1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา CT SCAN
  2. เอกสารประกวดราคา CT SCAN  2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมา CT SCAN
  3. รายละเอียดงานจ้างเหมา CT SCAN  3. รายละเอียดงานจ้าง CT SCAN ครั้งที่ 2
  4. ราคากลาง 4. ราคากลาง CT SCAN ครั้งที่ 2
Print This Page