EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อ3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2 (ในข้อ 2.1-2.2) ดังนี้

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

-หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องว่างทางอื่น

-หนังสือจัดสรรงบประมาณ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

-ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

-หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

-หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

-หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

-หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

-หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

-หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ

Print This Page