ผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อครุภัณฑ์

โรงพยาบาลจอมทอง ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของคณะสงฆ์อำเภอจอมทอง
และมูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วย รพ.จอมทอง ที่จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนให้แก่ รพ.จอมทอง
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บัดนี้รพ.จอมทองได้นำทุนทรัพย์
ดังกล่าวไปจัดซื้อและเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น จำนวน 9 เตียง
และเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 2 ฟังก์ชั่นจำนวน 8 เตียง รวมทั้งหมด 17 เตียง มูลค่า 295,000บาท
รพ. จอมทองขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของคณะสงฆ์อำเภอจอมทองและมูลนิธิสงฆ์อาพาธ
และผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะ

 

Print This Page