– ผลงาน ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า –

กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค
Department of Discase Control
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ทีม โรงพยาบาลจอมทอง ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
– ผลงาน ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า –
ได้เข้าร่วมการประกวด
คลิปวิดีโอในหัวข้อ “เราจะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”
เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
Print This Page