ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาฯ

3. คุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียม

4. ราคากลางข้อเข่าเทียม

Print This Page