ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา IV Catheter จำนวน ๑,๒๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา IV Catheter จำนวน ๑,๒๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1  ประกาศฯ

2  เอกสารประกวดราคา

3  คุณลักษณะเฉพาะ

4  ราคากลาง

Print This Page