ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผ้าก๊อซสำลี) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผ้าก๊อซสำลี) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.  ประกาศ

2  เอกสารประกวดราคา

3  คุณลักษณะเฉพาะ

4  ราคากลาง

 

Print This Page