ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศ  ประกาศฯ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลัษณะเฉพาะ  เอกสารประกวดราคา
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page