ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.  ประกาศฯ  ประกาศฯ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page