โรงพยาบาลจอมทอง ให้บริการออกหนังสือรับรอง การฉีดวัคซีนโควิด 19

โรงพยาบาลจอมทอง
ให้บริการออกหนังสือรับรอง
การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
COVID-19 Vaccine Passport
Print This Page