EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

EB 14 ข้อ1

2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ

     รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน

EB 14 ข้อ2

     รอบที่ 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ภาพถ่ายประกอบ

EB 14 ข้อ3

4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31057

Print This Page