EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB10 (1) บันทึกข้อความ

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย)

– แผนงาน

– โครงการ

– งบประมาณ

– ระยะเวลาดำเนินการ

EB10 (2) แผนงาน โครงการ63

3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=819

ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9

Print This Page