EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB5 ข้อ 1

2. โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป้นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

EB5 ข้อ 2

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

EB5 ข้อ 3

4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB5 ข้อ 4 ภาพถ่ายการจัดประชุม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5 ข้อ 5 บันทึกข้อความ รายงาน

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB5 ข้อ 6แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29467

Print This Page