EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

EB 3 ข้อ 1.1

1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

EB 3 ข้อ 1.2

1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000.- ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน Web Site ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์

1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.4

1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

1.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=27601

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=28345

Print This Page