EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 2 ข้อ 1.1

ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 1.2

ข้อ2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

EB 2 ข้อ 2.1

ข้อ3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2 (ในข้อ 2.1-2.2) ดังนี้

EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการฯ

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

-ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่

EB 2 ข้อ 3.1 – ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรฯ

3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

EB 2 ข้อ 3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 2 ข้อ 3.1.2 ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ

EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1.5  มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB 2 ข้อ 3.1.5 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ

3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ปิดประกาศ

3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.1.7 แบบฟอรมการเผยแพร่ข้อมูล

3.1.8  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen

3.1.9 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=28410

3.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการกลไก (ตามข้อ 3 ในส่วนที่ 1) เช่น งบลงทุนทุกไตรมาส, งบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน

3.2 รายงานงบดำเนินการ ไตรมาส 3

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

EB 2 ข้อ 3.2.1

3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 2 ข้อ 3.2.2

3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3.1.4  และต้องมีรายละเอียด 4 ข้อ ดังนี้

        1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อหรือจ้างแล้ว

        2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง

        3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

        4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

** ข้อ 1) – 4) เอามาจาก สขร.1 แล้วเอามาจัดทำช่องใหม่ โดยให้มี 4 หัวข้อตามที่กำหนด**

EB 2 ข้อ 3.2.3 ไตรมาส3,ไตรมาส 4 (เดือน กค.)

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่

3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen

3.2.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29616

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB 2 ข้อ 3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ)

EB 2 ข้อ 3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางทารตรวจสอบฯ

3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

EB 2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาต

3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB-2-ข้อ-3.3.5-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

EB-2-ข้อ-3.3.6

1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อไม่เกิน 100,000

2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

EB 2 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อเกิน 100,000

Print This Page