คลินิกและห้องตรวจที่เปิดให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก ในวัน เวลาราชการ 8.00-16.00 น.

Print This Page