ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ  ประกาศฯ ครั้งที่ 2

2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2

3.  คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ

4.  ราคากลาง  ราคากลาง

Print This Page