ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศไตเทียมปี 65
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาไตเทียม ปี 65
  3. รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 65
  4. ราคากลาง 4.ราคากลางไตเทียม ปี 65
Print This Page