การสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระบบ Web base co-vaccine

โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระบบ Web base co-vaccine ในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564และศึกษาดูงานการสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2464

Print This Page