EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความลงนามสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุฯ
  2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุฯ
  3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุฯ
  4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.  หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุฯ
  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุฯ
  6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Print This Page