ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดงานจ้าง 3. รายงานละเอียดงานจ้าง MA สลายนิ่วปี 64
  4. ราคากลาง  4. ราคากลาง
Print This Page