ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดฯ
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือด
  3. ราคากลาง 4.ราคากลาง-ไตเทียมปี-64
  4. คุณลักษณะเฉพาะ  3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม-ปี-64

 

Print This Page