พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว เเละ ตระกูลเนาวรัตโนภาส

วันที่ 29 เมษายน 2563

พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว เเละ
ตระกูลเนาวรัตโนภาส

บริจาคเครื่อง High Flow Nasal Cannula จำนวน 2 เครื่อง

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

และบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท แก่โรงพยาบาลจอมทอง

Print This Page