ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศ  ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. ราคากลาง/รายละเอียด  ราคากลางและรายละเอียดฯ
Print This Page