ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กลุ่มที่ 1

  1.       Iv Catheter                                           จำนวน    1,450  กล่อง

กลุ่มที่ 2

                   Iv Set                                                   จำนวน  46,800  ชุด

กลุ่มที่ 3

                  ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ       จำนวน  12,300  กล่อง

กลุ่มที่ 4

                   ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ                          จำนวน   1,200   กล่อง

กลุ่มที่ 5

                   กระบอกฉีดยาใช้แล้วทิ้ง                                จำนวน          6  รายการ

  1. Disposable Syringe 1 ml. 26 x 1/2” (Syringe Insulin)  จำนวน 1,710 กล่อง
  2. Disposable Syringe 3 ml.                                 จำนวน 1,820 กล่อง
  3. Disposable Syringe 5 ml.                                 จำนวน 1,150 กล่อง
  4. Disposable Syringe 10 ml.                               จำนวน 1,070 กล่อง
  5. Disposable Syringe 20 ml.                               จำนวน    290 กล่อง
  6. Disposable Syringe 50 ml.                               จำนวน   310 กล่อง

1.   ประกาศ   ประกาศ

2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา

3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

4.  ราคากลาง  ราคากลาง

Print This Page