ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอบุัติเหตุ ประจำปีงปม. 2563

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 63
  4. ราคากลาง 5.ราคากลาง
Print This Page