โรงพยาบาลจอมทอง เข้ารับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง เข้ารับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20TH HA National Forum) ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “ Change & Collaboration for Sustainability” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต

Print This Page