EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 18 ขออนุมัติดำเนินโครงการ และเผยแพร่

1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ

1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม)

EB18(2)แผนโครงการ

EB18(2)โครงการ

1. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)

2. No Gift Policy

3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรม

การศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

4. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct

5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 60

6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

8. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ

สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล

ประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20

9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB18(3)ภาพถ่ายกิจกรรม

4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน เสนอผู้บริหารรับทราบ

EB18(4)บันทึกข้อความรายงานผล

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB 18 ข้อ 5 รายงานสรุป

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18(6.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

Print This Page