มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  1. คำสั่ง / ประกาศ กรอบแนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนาม

1.2 คำสั่ง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนาม

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Print This Page