ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการให้บริการตามหลักจริยธรรม มีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจในบริการ
โดย ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ มีบุคลากรของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมทุกหน่วยงาน และทุกกลุ่มวิชาชีพ
( 100 % )จำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 17 , 18 ,19 ,27 และ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
ในทุกรุ่นได้รับเกียติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน กล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวเปิดการประชุม และคุณนพวรรณ อูปคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์สุกานดา เมฆทรงกลด เป็นวิทยากรในการอบรมทั้ง 5 รุ่น
Print This Page