EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

EB20 ข้อ 1.1 ขออนุมัติประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม

EB20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ

2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม

EB20 ข้อ 2.1 รายงานการประชุม

2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ

EB20 ข้อ 2.2 รายชื่อผู้เข้าประชุม

3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง) – รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุม และทำเป็นรูปเล่มรายงาน (วิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน)

EB20(3)รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขออนุมัติดำเนินโครงการ และเผยแพร่

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20(5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

5.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

Print This Page