EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจติต

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่

เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 โครงการ/กิจกรรม

2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม

2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.5 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับ

มอบอำนาจ **ต้องมีลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น**

EB23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB23 ข้อ3(3.1) แบบฟอร์มเผยแพร่

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

Print This Page