EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25(1) บันทึกข้อความ

2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง

EB 25(2.1.1) กรอบแนวทางการตรวจสอบ

2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

EB 25(2.1.2) แบบบันทึกอุบัติการณ์

2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart

EB 25(2)ระบบการปฏิบัติงานทุกงาน

2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

EB(25) แบบบันทึกอุบัติการณ์ ความเสี่ยง

– ลำดับ

– วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

– รายละเอียดอุบัติการณ์

– แนวทางการแก้ไข

– ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

EB25 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบการปฎิบัติงานของป

EB25 รายงาน รอบที่ 1  28 ก.พ. 62

EB25(1.3)รายงานรอบที่ 2 31 ก.ค 62

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง

2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.2.3 ปรับปรุง Flow chart

DANZER ZONE VITAL SIGN er

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ

EB25 ข้อ2 (2.3) กลไกการติดตาม

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

3.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ

รายงานการประชุม

3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

EB25 ข้อ3 (3.2) รายชื่อผู้เข้าประชุม

3.3 ภาพการประชุม

EB25 ข้อ3 (3.3)

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน

หนังสือเวียน

5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
** หมายเหตุ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม EB 9 ข้อคำถาม 1 ข้อย่อยที่ 8 โดยรายงานตามกรอบใน EB 25 ข้อ 2 **

EB 25 ข้อ 5

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB25 ข้อ6(6.1)แบบฟอร์มเผยแพร่

EB25 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมมูล(2)

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB25 Print Screen

Print This Page