ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล

17/03/2020 ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลจอมทอง
17/03/2020 นโยบาบผู้บริหาร
17/03/2020 โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง
17/03/2020 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
17/03/2020 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
17/03/2020 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
17/03/2020 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
17/03/2020 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
17/03/2020 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
17/03/2020 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17/03/2020 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)