ไม่ได้ระบุหมวด

11/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFiapc Probe 2200 A,2.3mm, Flexible,Length 2.2m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1623W Special Ported Cath โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
09/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อผ้ายางพลาสติก 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ
03/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDeep Gelip Retractor 80mm 90deg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อJackson Rees Bag 0.5L. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPE HA Luron F1.8 Viscoelasic (Sodium Hyaluronic 1.8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ Redon Bottle 400cc LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง