ไม่ได้ระบุหมวด

18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซิื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2021 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
08/01/2021 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณและประมวลผลภาพระดับ Full HD จำนวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
07/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สารพสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ
29/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ประจำปีงปม.2564
28/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง