Daily Archives: 02/09/2022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ MRI ปี 66

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65163

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65126

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุำฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65126

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุำฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65167