เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 157 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บจก.แอร์โก้

Print This Page