ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โหะดามกระดูก) 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โหะดามกระดูก) 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกาศ  ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page