ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียมฯ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียมฯ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1.  ประกาศ  ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page