ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)

ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประกอบด้วย

  1. เชาเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ PDF ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมี 27 รายการ
  2. เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ  PDF ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดจำนวน 1 รายการ
Print This Page