ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคา  ประกาศจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ฯ
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ฯ
  3. ราคากลาง 4.ราคากลาง-CT-SCAN-ปี-64
  4. คุณลักษณะเฉพาะ 3.รายละเอียดงานจ้างเหมา-CT-SCAN-ปี-64
Print This Page