ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปี งปม.2563

  1. ประกาศประกวดราคา  1.PDF ประกาศประกวดราคา CT SCAN ปี 63
  2. เอกสารประกวดราคา 2.PDF เอกสารประกวดราคา CT SCAN ปี 63
  3. รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมา CT SCAN ปี 63
Print This Page