ประกาศประกวดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ประกาศประกวดราคา 1. ประกาศประกาศราคา MA เครื่องสลายนิ่ว
  2. เอกสารประกวดราคา 2. เอกสารประกวดราคาจ้าง MA เครื่องสลายนิ่ว
  3. รายละเอียดงานจ้างฯ  3. รายงานละเอียดจ้างซ่อมและบำรุงรักษา
Print This Page