ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก    จำนวน   30 ชุด
  2. ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก                                จำนวน   10 ชุด

1.  ประกาศ  ประกาศ

2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา

3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

4.  ราคากลาง  ราคากลาง

Print This Page