EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB21(1)บันทึกข้อความ

EB21(1) ประกาศ

2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

– ให้ทำเป็นรูปเล่ม

EB21(2) กรอบประโยชน์ทับซ้อน

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

– สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้าน

การทุจริต กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21(3)สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

EB 21 ข้อ 4บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

5) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21รายงานการควบการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกั

EB21รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อน(2)

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

แบบฟอร์มเผยแพร่

EB21ขออนุมัติเผยแพร่บนเวปไซต์ (2)

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen กรอมแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Print This Page