Daily Archives: 21/01/2022

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ  ร่างประกาศฯ ร่างเอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคาฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่างประกาศ e-bidding ร่างประกาศ MA แอร์ปี 65 ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา MA แอร์ปี 65 รายละเอียดงานจ้าง รายละเอียดงานจ้าง MA แอร์ ปี 65 ราคากลาง ราคากลาง MA แอร์ ปี 65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผน MA แอร์ปี 65

ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 10,779

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 8,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มมีเน้นช์ 7,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,840 (21 มค. 65)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 22,200 (21 มค. 65)